Meevaller in de zorg van 2 miljard euro

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2014, het Rijksjaarverslag 2014 en de overige verantwoordingsdagstukken op 20 mei 2015 openbaar gemaakt. In het jaarverslag van het ministerie van VWS is aangegeven dat er in 2014 ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2014 – sprake van een zeer forse onderschrijding van de zorguitgaven van circa 2 miljard. Deze onderschrijding is met name ontstaan door lager dan geraamde zorguitgaven. De ruimte in de curatieve zorg wordt deels verklaard door een forse incidentele onderschrijding bij de grensoverschrijdende zorg en een structurele onderschrijding op het genees- en hulpmiddelenkader als gevolg van lagere volumegroei, een daling van de prijzen en succesvol gevoerd preferentiebeleid (271 miljoen). In het beeld zijn nog niet de cijfers over 2014 met betrekking tot de instellingen voor de medisch-specialistische zorg en de GGZ opgenomen. Deze cijfers zijn op dit moment nog te onzeker om conclusies aan te verbinden. Ook in de langdurige zorg is sprake van een per saldo meevallend beeld. Dit komt met name door forse ruimte in de productiecijfers bij de zorg in natura (218 miljoen). Hiertegenover staat een kleinere overschrijding bij de persoonsgebonden budgetten (23 miljoen).

De vergoedingen voor geneesmiddelen vielen in 2013 lager uit door een lager dan verwachte groei van het aantal uitgiftes in combinatie met een verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. De daling bij de hulpmiddelen lijkt vooral te komen doordat het beleid van zorgverzekeraars met betrekking tot hulpmiddelen vanuit financieel oogpunt succesvoller is dan werd verwacht, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitgaven aan verbandmiddelen. De daling van de Zvw-uitgaven in 2014 van €1,0 miljard heeft betrekking op de tweedelijnszorg (0,5 miljard), de genees- en hulpmiddelen (€ 0,3 miljard) en de grensoverschrijdende zorg € 0,2 miljard).

Het jaarverslag van het ministeries van VWS kunt u hier vinden

Terug naar het overzicht