Raad voor Volksgezondheid en Samenleving brengt rapport uit over zorginkoop

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) onderhandelen zorgverzekeraars al tien jaar, en in toenemende mate, met zorgverleners, over prijs en kwaliteit van curatieve zorg. De zorginkoop heeft binnen de stelsels van zorg en welzijn een centrale plaats om de traditionele publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een praktijkverkenning uitgevoerd; het afgelopen jaar is met direct betrokkenen gesproken over hun ervaringen met zorginkoop. Om de breedte van het spectrum zoveel mogelijk te omvatten zijn als zorgsectoren gekozen: de ziekenhuiszorg, de kraamzorg, de intramurale ouderenzorg en de extramurale individuele begeleiding. Op basis van hun bevindingen heeft de RVS deze gepubliceerd onder de titel ‘Inkoopsafari. Verkenning van de praktijk van zorginkoop’, en heeft op basis hiervan een aantal conclusies getrokken. Het rapport is hier te lezen.

Terug naar het overzicht