Absorberende continentiehulpmiddelen

Meer dan één miljoen Nederlanders, met name ouderen en vrouwen, lijden aan de gevolgen van incontinentie. De behandeling van incontinentie bestaat uit bekkenbodemoefeningen, medicatie, het gebruik van incontinentiemateriaal of een operatieve ingreep.

In de praktijk zijn mensen met incontinentie vaak aangewezen op het gebruik van incontinentiehulpmiddelen. Het gebruik daarvan verbetert de kwaliteit van leven, doordat deze mensen in staat zijn om zelfstandig te blijven wonen, hun werk kunnen blijven uitoefenen en sociale contacten met hun omgeving kunnen blijven behouden.
De meeste mensen met incontinentie lijden ook aan andere complexe en chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen

De hulpmiddelenzorg voor mensen met incontinentie moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. In 2017 zijn kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg voor mensen met incontinentie moet voldoen: het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen. Het uitgangspunt daarbinnen is functioneringsgericht voorschrijven. Dit houdt in dat beperkingen die mensen met incontinentie ervaren in hun functioneren (deels) kunnen worden opgeheven door het voorschrijven van adequaat functionerende hulpmiddelen. Het kwaliteitskader geeft aan dat patiënten en voorschrijvers gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen, waarbij vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan. Zo wordt Passende Zorg verleend.

Platform continentie

Het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen is gezamenlijk ontwikkeld door:
 • Het ministerie van VWS
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) (penvoerder)
 • Actiz
 • Bekkenbodem4All
 • Federatie van technologie branches (FHI) (tegenmwoordig Fmed)
 • IncoClub
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nefemed
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stomavereniging
 • Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vilans

Deze partijen zijn verenigd in het Platform Continentie. Het Platform Continentie richt zich op de implementatie en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader.
Meer informatie is te vinden op de Hulpmiddelenwijzer.

Cluster Absorberende continentiematerialen

Het cluster van absorberende incontinentiematerialen vertegenwoordigt ontwikkelaars en producenten van absorberende incontinentiematerialen. Nefemed is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen en heeft zitting in het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg. Het cluster zet zich in voor de beschikbaarheid, kwaliteit en keuzevrijheid van absorberende incontinentiematerialen ter verbetering van de continentiezorg.

Voorzitter: Bettina Deurloo, Essity B.V.
Vice-voorzitter: Leon Schraverus, Abena Healthcare
Secretaris: Bibiche Wymenga, Nefemed

Leden:
Abena Healthcare
Attends B.V.
Essity B.V.
Kimberly-Clark B.V.
PAUL HARTMANN B.V.
 

Image
Image
Image
Image
Image

Publicaties

Flyer incontinentie

PDF