Wondbehandelingsmaterialen

Jaarlijks heeft circa een half miljoen Nederlanders te maken met complexe wonden die langdurige, intensieve en vaak pijnlijke behandeling vereisen. Voor de verschillende fasen van de wondbehandeling zijn uiteenlopende gespecialiseerde wondverzorgingsproducten nodig. De toepassing hiervan vereist diepgaande kennis van de behandelende professionals.

Ervaren wondbehandelaars herkennen de problemen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een wond en kunnen een verantwoorde inschatting maken van het verloop ervan. Hierbij passen ze bij iedere wondfase onder andere een ander wondverzorgingsproduct toe, omdat iedere fase van de wond nu eenmaal om andere actie vraagt. Bovendien nemen ze de algemene gezondheidstoestand van de patiënt in aanmerking, zodat ze daar in de wondbehandeling adequaat op kunnen reageren.

Passende Wondbehandeling

Bij de keuze van een wondverband moeten wondbehandelaars ook kijken naar de wensen en levensstijl van de patiënt. Hoe kan een wondverband ervoor zorgen dat de patiënt kan blijven doen wat hij hiervoor gewend was en aan welke kwaliteiten moet dit wondverband dan voldoen? Bij het beoordelen van wondverzorgingsproducten moet dus rekening gehouden worden met zowel de kwaliteit van het product als de toegevoegde waarde voor de gebruikers. Wij willen ervoor zorgen dat passende wondverzorgingsproducten beschikbaar blijven voor patiënten.

Vijf primaire wondtypen

Wist u dat jaarlijks 50.000 mensen de huisarts bezoeken voor brandwonden? En dat doorligwonden een van de grootste problemen zijn in de langdurige zorg?

Een wond kent talloze verschijningsvormen. Bovendien heeft een wond in ieder stadium andere karakteristieken. In het ene stadium kan een wond heftig bloeden, in een ander stadium kan die ontstoken zijn, pijn veroorzaken of aanleiding geven tot afsterving van omliggend weefsel. Een ontstoken wond kan zelfs stoffen afgeven die levensbedreigend kunnen zijn voor de patiënt. En in weer een ander stadium kan een wond aan het genezen zijn. Het beschermende laagje is dan nog dun en teer, maar als het goed beschermd wordt, kan het binnen de kortste keren uitgroeien tot een strakke, gladde huid waaraan niet of nauwelijks meer te zien is dat er ooit een wond zat.

Om de omvang van de wondproblematiek te schetsen, staan we kort stil bij de vijf meest voorkomende wondtypen:

Brandwonden
Jaarlijks bezoeken 50.000 mensen hiervoor de huisarts. 13.000 worden doorverwezen, 1.500 worden opgenomen en 450 belanden in een brandwondencentrum.

Wonden na operatie of trauma
Ongeveer vijftien procent van de mensen op de afdeling SEH van het ziekenhuis heeft een huidverwonding door een wond of een infectie.

Diabetische voet
Met de toename van het aantal diabetespatiënten in de komende twee decennia zal ook het aantal mensen met diabetische voet stijgen.

Open been
Ongeveer één procent van de bevolking (160.000 patiënten) krijgt hiermee te maken, als gevolg van diabetes of slecht functioneren van de aderen.

Decubitus
Een van de meest prangende problemen in de langdurige zorg. Zestien procent van de decubituswonden ontstaat in het ziekenhuis na een behandeling of operatie.
In alle vijf de gevallen geldt volmondig dat voorkomen beter dan genezen is: het bespaart patiënten leed en het bespaart de maatschappij zorgkosten. Met een juiste aanpak is preventie ook mogelijk, maar hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Wondverpleegkundigen van onschatbare waarde

Wist u dat wondbehandeling geen specifiek medisch specialisme is en het daardoor vaak valt onder verantwoordelijkheid van vele verschillende disciplines? Daarom is er iemand nodig die over de disciplines heenkijkt in het belang van de patiënt. 
Wonden zijn vaak een gevolg van andere ziekten en aandoeningen (als diabetes of vaatlijden). Als gevolg hiervan ontstaat makkelijk een wond die vervolgens weer moeilijk heelt. Wondbehandeling valt niet onder een specifiek medisch specialisme en valt vaak onder verantwoordelijkheid van vele verschillende disciplines. Door deze versnippering is het hebben van een wond en deskundigheid rondom behandeling een onderschat probleem. Vaak schiet ook preventie tekort of zijn de gevolgen daarvan te laat zichtbaar. Investering en aandacht voor goede materialen voor preventie en behandeling is van belang, naast het inzetten van gespecialiseerde wondverpleegkundigen.

Van belang is dat zo’n wondverpleegkundige dwars door verschillende zorgdisciplines heen verantwoordelijk is voor de wondbehandeling. Op deze wijze kan zij een actieve bijdrage leveren aan zowel preventie als gerichte behandeling. De een- en tweejarige leerweg decubitus- en wondconsulent aan het Erasmus MC in Rotterdam alsook de opleiding in Nijmegen is dan ook van onschatbare waarde voor alle (potentiële) wondpatiënten. Juist deze professionals kunnen de kennis verspreiden die noodzakelijk is om preventie en wondzorg op een hoger plan te tillen.
 Wondverpleegkundigen van onschatbare waarde

Cluster Wondbehandeling

De leden van het Nefemed cluster wondbehandeling zijn ontwikkelaars en producenten van vele soorten producten die bijdragen aan behandelen van (complexe) wonden. Zij staan voor het belang dat een patiënt ten allen tijde het adequate wondverzorgingsproduct voorgeschreven krijgt op basis van heldere en eenduidige voorschrijvingen als Richtlijnen en (indicatie)protocollen. Door te werken aan het verkrijgen van inzicht in resultaten van behandeling van patiënten met materialen, zullen de kosten voor wondzorg in brede zin, beter beheersbaar worden. Die wondbehandelingsproducten zullen dan wel naar oordeel van de deskundige professional best passend en dus adequaat zijn in die fase van behandeling. De leden van het cluster staan achter het vaststellen van een landelijk gedragen ‘indicatieprotocol voor wondverzorgingsproducten voor mensen met een stoornis aan de functie van de huid’.

Voorzitter: Erlgard van Kol, Essity B.V.
Vice-voorzitter: vacant
Secretaris: Bibiche Wymenga, Nefemed

Leden:
B. Braun Medical B.V.
Coloplast B.V.
ConvaTec Nederland
Essity B.V.
Flen Health B.V.
Lohmann & Rauscher B.V.
Medi Nederland B.V.
Mölnlycke Health Care B.V.
PAUL HARTMANN B.V.
Smith & Nephew Nederland B.V.
Solventum Nederland B.V. (voorheen 3M Health Care)
Urgo Medical B.V.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Publicaties