Samenwerking

Nefemed participeert in verschillende samenwerkingsverbanden die de zorg voor de patiënt willen verbeteren. Juist voor (de beschikbaarheid van) innovatie is samenwerking van wezenlijk belang. Innovatie is immers het resultaat van intensieve samenwerking tussen fabrikanten, zorgprofessionals, patiënten(organisaties) en de wetenschap. Zo ontstaan de optimale zorgoplossingen die ook in praktijk worden gebracht. 

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Samenwerking tussen zorgprofessionals en bedrijven die medische hulpmiddelen ontwikkelen moet op een integere en transparante wijze gebeuren. Nefemed is mede initiator van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Hierin zijn gedragsregels opgenomen voor onder andere sponsoring en dienstverlening.

De Gedragscode Medische Hulpmiddelen is bindend voor de leden van de volgende koepels van leveranciers van medische hulpmiddelen: Diagned, FMed, Firevaned, FME Zorg, Gain en Nefemed. Ook de leden van de KNMG, NVZ, NFU, V&VN en NAPA hebben zich verplicht tot naleving van de Gedragscode. De GMH is zelfregulering op basis van wederkerigheid: wat de ene partij niet mag aanbieden, mag de andere niet vragen of accepteren.

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

In 2017 is het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen uitgebracht, met de bijbehorende modules voor diabetes-, continentie- en stoma hulpmiddelen. De modules zijn in 2021 uitgebreid met prothesezorg en in 2023 met compressiehulpmiddelenzorg.


Nefemed is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze modules. De modules en het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg zijn opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit openbare register, Zorginzicht, geeft aan wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken over wat goede en verantwoorde zorg is. Zorgverzekeraars zullen daar bij de inkoop gebruik van maken en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop ook aanspreken, zo is afgesproken.

Sinds 2024 is de Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg actief, als opvolger van het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelenzorg. Daarvan maken bestuurders vanuit alle partijen in de platforms deel uit: hulpmiddelengebruikers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, zorgaanbieders/leveranciers van zorg en producenten/ontwikkelaars. Als vertegenwoordiger namens ontwikkelaars en producenten is de directeur-bestuurder van Nefemed lid van de Kwaliteitsraad.

Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA)

Het Nefemed Cluster Hart- en Vaatzorg is actief partner binnen de Dutch Cardiovascular Alliance. Zo’n 28 partners vanuit (para)medische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, onderzoeksfondsen, wetenschappelijke samenwerkingen en partijen als de Nederlandse Hart Registratie maken deel uit van deze publiek-private alliantie. Omdat wordt verwacht dat in 2030 meer dan 2 miljoen mensen zullen lijden aan hart- en vaataandoeningen heeft de alliantie als doel om de komende jaren de ziektelast door hart- en vaataandoeningen met 25% te hebben laten afnemen. De pijlers van het partnership zien toe op onder meer aandacht voor vroege opsporing (o.m. via het Deltaplan Hartfalen), het sluiten van kennishiaten, het koppelen en uitwisselen van data die meer vertellen over de oorzaken en behandeleffecten en het kunnen blijven doen van onderzoek om preventie en behandeling te verbeteren.